မိတ္ဖက္ စီးပြားဖက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္

မိမိကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္ လုုပ္ငန္းက႑ကို ပီျပင္စြာ တာ၀န္ယူျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကသူ Partner မ်ား ၊ အက်ိုးဆိုင္သူမ်ားအားလံုး

"စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစရန္။"

 

သံုးစြဲရန္အညြန္း

သီးနွံမ်ိဴးစံုတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္
ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိိတ္။

သံုးစြဲရန္အညြန္း

သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပာႏိုင္ပါသည္။
ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

သံုးစြဲရန္အညြန္း
စပ်စ္၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံႏွင့္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပန္းမန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေျမခံခ်ိန္မွစတင္၍ အသီးအပြင့္ ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲးႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

သံုးစြဲးရန္အၫြန္း

စပါး၊ ေျပာင္း၊ ဝါ ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ သံုးစြဲႏိုင္သည္။
ပင္ပြားခ်ိန္၊ အပင္ျပန္လွန္ခ်ိန္တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

သံုးစြဲရန္အညြန္း

အသံုးျပဳရမည့္သီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ျကက္သြႏ္နီ ၊ ျကက္သြန္ျဖဴ နွင့္ အျခား ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္ ။

 

သံုးစြဲရန္အညြန္း

စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံု ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။