ပထမဦးစြာ မ်ိဳးေစကို ေရးေႏြးၾကက္သိမ္းေႏြးနဲ႔ (၁) ရက္ စိမ္ေပးရမည္။ ေရေအးႏွင့္ (၁) ရက္စိမ္ရပါမည္။ ေဟာ္မုန္အရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဴး ထည့္စိမ္းလ်ွင္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ေရစိုအ၀တ္စနဲ႔ထုတ္၍ ေျမအိုးထဲထည့္ကာ ေနပူထဲတြင္ထားပါ။ ၄ ရက္ ၅ ရက္ ၾကာလ်ွင္ မ်ိဳးေညွာင္ ေပါက္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။ မ်ိဳးေညွာင္မ်ားကို ပ်ိဳးအိတ္ထဲသို႔ ေျပာင္းထည့္၍ ပ်ိဳးရပါမည္။ ပ်ိဳးပင္သက္တမ္း (၃) လအၾကာတြင္ စိုက္ခင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးေပးရမည္။

ကညႊတ္သ္တမ္းသည္ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္ (၇) နွစ္သက္တမ္းရွိပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသႏွင့္ အေအးပိုင္းေဒသ နွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါသည္။ သဲနွဳန္းေျမအမ်ိဳးအစားကို ပိုမိုၾကိဳက္နွစ္သက္သည္။ ပင္ၾကားတစ္ေပခြဲ၊ တန္းၾကား(၃) ေပ ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ အပင္အရြယ္ (၁)ေပခြဲ အရြယ္တြင္ သားခြဲေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေပးရမည္။ အပင္ေသးမ်ား ၊ အပင္ၾကပ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ အပင္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးရမည္။ ေရာဂါကာကြယ္ေပးေသာ ဇိ၀မႈိသတ္ေဆးကို (၁၀) ရက္တစ္ၾကိမ္ျဖန္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အပင္သက္တမ္း (၄) လတြင္ မယိုင္လဲေစရန္ တိုင္စိုက္၍ ၾကိဳးတန္းေပးရသည္။ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေရေပးရန္လိုအပ္သည္။ ေပါင္းျမတ္ကင္းစင္ရမည္။ ေရၾကိဳက္ေသာ္လည္ ေရ၀ပ္ျခင္းကို အထူးဂရဳျပဳရမည္။ သက္တမ္းၾကာလအၾကာတြင္ ကညႊတ္အစို့မ်ား စတင္နွဳတ္ယူနိုင္သည္။ မနက္အေစာပိုင္း နွဳတ္ယူျခင္းက ပို၍ေကာင္းမြန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနေရာင္ထိေတြ႔ပါက အဖးူမ်ားပြင့္ျခင္း ၊ အေရာင္မ လွျခင္းမ်ား ျဖစ္တက္သည္။ ႏုတ္ယူရာတြင္ မခ်ိဳးယူဘဲ စတင္နွဳတ္ယူခ်ိန္ (၃) လ ခူး (၁) လ နား၇ပါမည္။ ပင္ၾကပ္မ်ား ၊ ပိုးက်ေသာအပင္မ်ား ၊ မသန္ေသာပင္မ်ားနဲ႔ အပင္အိုမ်ားကို ဖယ္ရွာေပးရမည္။ အျမစ္အံုတစ္ခုမွ အပင္ (၃) ပင္ (၄) ပငင္သာ ခ်န္ထားရမည္။ အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တစ္လ ခန့္နားေပးရမည္။ ကညႊတ္ပင္မွ ျပန္လည္ရရွိလာေသာ မ်ိဳးေစ့ကို မသံုးသင့္ပါ။ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါက အပင္အားနည္းျခင္း ၊ အစို႔ပိန္လွီျခင္းႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္မဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ပိုးမႊားေရာဂါအေနျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ ငေျမာင္ေတာင္ႏွင့္ ေလွးပိုးမ်ား က်ေရာက္တက္သည္။ ရြက္ေျပာက္စင္းေရာဂါလည္ က်တက္သည္။

ထို႔အျပင္ ကညႊတ္ျဖဴရရွိရန္လည္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ ကညႊတ္အစို႔ထက္အနည္းငယ္ၾကီးေသာ ၀ါးလံုး ၊ စပ္ဖြဲျပာတို႔ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာေျမေပၚသို့တိုးထြက္လာေသာ ကညႊတ္အစို႔ကို ပိုက္လံုးျဖင့္ စြတ္၍ ပိုက္လံုးေျမမွ မျပဳတ္ေစရန္ ထိုးစိုက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ၀ါးလံုးထဲသို႔ စပ္ဖြဲျပာျပည့္သည္အထိျဖည့္ေပးရမည္။ ပိုက္လံုးသည္ ေျဖာင့္တန္းရမည္။ လိုခ်င္ေသာ အရွည္ပမာဏရွိရမည္။ ထို႔နည္းျဖင့္ ကညႊတ္ျဖဴ ရရွိနိုင္ပါသည္။

Leave a Comment