ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါးတြင္ အဓိက ဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ ဖ်က္စီးျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ပါက စပါးအထြက္ႏႈန္းကို သိသာစြာက်ဆင္းေစပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါး/ၾကံ ႏွင့္ ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္ႏွင့္အရြယ္ေရာက္အေကာင္ ႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ စပါးပင္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးပါသည္။ စပါးပင္ရည္မ်ားကိုစုပ္စားျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမသည္ ရြက္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ အတြင္းသို႔ေဖာက္၍ ဥမ်ားကို အစုလိုက္ဥၾကပါသည္။ အစုတစ္ခုတြင္ ဥေပါင္း(၂-၁၁)လုံးအထိဥတက္ၿပီး တစ္ခါဥလွင္ ဥအစုအေဝး(Masses) ၁၂၄ ခုခန္႔ ဥေလ့႐ွိပါသည္။ ဥ အုၿပီး ၄-၈ရက္အၾကာတြင္ အေကာင္ေပါက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္မွ ဥေပါက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အပင္၏ႏုေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စတင္ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္ အေရခြံ ၄-၅ႀကိမ္လဲၿပီးလွ်င္ အေကာင္ႀကီးအဆင့္သို႔ေရာက္ပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳ၏ ဘဝစက္ဝန္းကာလသည္ ရာသီေပၚမူတည္၍ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ (ဇြန္လ-ေအာက္တိုဘာလ) ဘဝစက္ဝန္းတစ္ပတ္ျပည့္ရန္ (၁၈-၂၄)ရက္ (ႏိုဝင္ဘာ-ဇန္နဝါရီ)တြင္ (၃၈-၄၄)ရက္ခန္႔ႏွင့္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ-ဧၿပီ)တြင္(၁၈-၃၅)ရက္အထိ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။

ျဖဳတ္ညိဳဖ်က္ဆီးမႈ

စိုက္ပိ်ဳးေသာ စပါးမ်ိဳး/ေရာက္႐ွိေနေသာ စပါးပင္သက္တမ္းေပၚမူတည္၍ ပ်က္စီးမႈ လကၡဏာ အေျခအေနမ်ားကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ အဓိကဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားမွာ ပင္ပြားအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အႏွံအခက္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အႏွံအဖ်င္းမ်ားျခင္းတို႔ ျဖစ္တက္ပါသည္။ စုပ္စားျခင္းနဲ႔ အရြက္သားတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ဥျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွ တဆင့္ မိႈႏွင့္ ဘက္တီးရီးယား ေရာဂါမ်ားဝင္ေရာက္တက္ပါသည္။ ဥပမာ- ၾကပ္ခိုးမိႈ(sooty moulds)၊ ပင္ပုဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါ (Grassy stunt virus disease)။ စပါးခင္းမ်ားတြင္ ျဖဳတ္ညိဳဆိုးဝါးစြာတိုက္ခိုက္ခံရပါက စပါးပင္၏အရြက္အဖ်ားပိုင္းမွစတင္ဝါလာၿပီး ဝါရာမွ ညိဳ၊ ညိဳရာမွ ေျခာက္ေသြ႔ညိဳွးႏြမ္းၿပီးအပင္မ်ား ယိမ္းယိုင္လဲက်ပါသည္။ အေဝးမွၾကည့္လွ်င္ အညိဳေရာင္ အညိဳေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ အကြက္ႀကီးမ်ားကို သိသာထင္႐ွားစြာျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနကို ျဖဳတ္ေလာင္ျခင္း(hopper burn) ဟုေခၚပါသည္။ ျဖဳတ္ေလာင္ျခင္းသည္ ျဖဳတ္ပိုး၏ စုပ္စားျခင္းသာမက အရြက္ေၾကာအတြင္းသို႔ အုျခင္းေၾကာင့္ အစာေရေၾကာမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖဳတ္မ်ားသည္ စပါးခင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနေလ့႐ွိသည္။ စပါးပင္၏ ေအာက္ေျခကိုၾကည့္ပါက အေကာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္ႀကီးျဖဳတ္ညိဳမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပင္ေျခေရထိရာအရပ္သည္ ျဖဳတ္ညိဳႀကိဳက္ေသာ အရိပ္ႏွင့္ အစိုဓာတ္႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အပင္ေျခ၌ ၾကပ္ခိုးမႈမ်ားကို ျဖဳတ္မ်ားျဖင့္တြဲလွ်က္ ေတြ႔ရပါသည္။

ျဖဳတ္ညိဳဆိုးရြားစြာက်ေရာက္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

၁- စပါးၿပီးစပါးဆက္တိုက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း။
၂- စပါးကိုစနစ္တက်မစိုက္ပဲ အပင္အလြန္စိပ္စိပ္စိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အလင္းႏွင့္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းစြာမရျခင္း။
၃- ခံႏိုင္ရည္မရွိေသာမ်ဳိးကိုစိုက္ျခင္း။
၄- ေရသြင္းေရထုတ္မလုပ္ျခင္း ၊ ေရၾကာရွည္စြာေလွာင္ထားျခင္း။
၅- ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ားကိုအလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္း။
၆- ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို လြဲလြဲမွားမွားအလြန္ကၽြံသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ မိတ္ေဆြပိုးမ်ားႏွင့္သားရဲေကာင္မ်ားကို ေသေၾကပ်က္စီးေစၿပီးျဖဳတ္ညိဳပိုးပြားမ်ားႏႈန္းကိုျမင့္တက္ေစျခင္း။

ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းျခင္း

၁- သီးလွည့္စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ကိုစိုက္ပ်ဳိးေပးျခင္း။
၂- စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားကိုမွန္ကန္စြာစိုက္ပ်ဳိးေပးျခင္း။
၃- ပိုမႊား၊ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာမ်ဳိးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးေပးျခင္း။
၄- ေရသြင္းေရထုတ္ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
၅- ပုလဲဓါတ္ေျမဩဇာအလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းမွေရွာင္က်ဥ္ျခင္း။
၆- က်ေရာက္ေသာပိုးမႊားႏွင့္ပက္ဖ်န္းေသာေဆး မွန္ကန္ေအာင္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

ေရႊအားဓါတ္ေျမဩဇာမွ 
ေရႊအား #ယူရီးယားဓါတ္ေျမဩဇာ 46:0:0
ေရႊအား #ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမဩဇာ 10:10:5
ေရႊအား #ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမဩဇာ 15:15:15
ေရႊအား #ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမဩဇာ 16:16:8
ေရႊအား #ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမဩဇာ 16:16:16
ေရႊအား #ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမဩဇာ 17:17:17
အစရွိသည့္ ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ခ်ီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

#စိုက္ပ်ဳိးအားထားဒို႔ေရႊအား

ေရႊအားဓါတ္ေျမဩဇာ
Call Center – 09 898 111 575
အေရာင္းျပခန္း မႏၲေလး —
၈၅လမ္း ၊ ၃၁ လမ္းႏွင့္၃၂လမ္းၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း – ၀၉ ၉၅၂၀၀ ၅၂၃၁ ၊ ၀၉ ၉၅၂၀၀၅၂၃၂။
အေရာင္းျပခန္း ေရႊဘို —
မႏၲေလး-ေရႊဘို ကားလမ္းမႀကီးေဘး၊ သားနားေက်းရြာ
ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း – ၀၉ ၇၈၈ ၉၄၁ ၉၉၂ ၊ ၀၉ ၄၀၂ ၆၇၅ ၄၈၅
၀၉ ၂၅၈ ၂၉၉ ၉၆၇ ၊ ၀၉ ၇၉၇ ၅၁၆ ၆၈၇။

Leave a Comment