သီးနွံဖ်က္ပိုးမြွားမ်ားကို ကာကြယ္နွိမ္နင္းရာတြင္ အပင္ထြက္ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳၾကရန္ လိုေပသည္။ ယခုအခါ ဖြံ ့ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဖြံ ့ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အပင္ထြက္သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
၁။ တမာ
၂။ ၾသဇာ
၃။ ၾကက္ဟင္းးခါး
၄။ ပဲစိမ္းစား
၅။ ႏြယ္သာကီ
၆။ မဲရိုင္း
၇။ ေၾကာင္ပန္းၾကီး
၈။ ေဆးရြက္ၾကီး

၁။တမာ
လတ္ဆတ္ေသာတမားေစ့(၆၀)က်ပ္သားကို လက္ဆံုျဖင့္ အဆန္ကြဲရံုေထာင္းကာ ေရနွစ္ဂါလံျဖင့္ ေရာေမႊျပီး နွစ္ရက္ခန္ ့ေရစိမ္ထားပါ။ထို ့ေနာက္တမာေစ့အရည္မ်ားကို ပိတ္ပါးပါးနွင့္စစ္ေပးျပီး မိမိပတ္ဖ်န္းလိုေသာသီးနွံခင္းတြင္ ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ တမာေစ့ (၆၀)က်ပ္သားမွရသည့္ တမာေပ်ာ္၀င္ရည္သည္ ကူဘိုတာ (ေအ – ၈)ေဆးဖ်န္းပံုးတြင္ ေရအျပည့္ျဖည့္ျပီး ဖ်န္းေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နွုန္းထားျဖစ္သည္။
တမာရြက္ေျခာက္ကိုလည္း လက္ဆံုျဖင့္ေထာင္းကာ ေထာင္းျပီးသားတမာရြက္ေျခာက္မ်ားကို ေရျဖင့္ ေရာေမႊကာ ႏွစ္ညသိပ္ျပီး ပိတ္ပါးျဖင့္စစ္ခါ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
တမာေစ့အကြဲမ်ားတစ္ဆလ်င္ မီသေနာ(အရက္ပ်ံ)ဆယ္ဆျဖင့္ ငါးနာရီခန္႕ေမႊေပးျပီးအနည္ထိုင္ေစရန္ (၂၄)နာရီခန႔္ထားပါ။
ထို႔ျပင္ တမာေစ့အမွုန္႔မ်ား ၊ တမာရြက္ေျခာက္ ေပါင္ (၂၀)ခန္႔ကို သဲ (သို႔မဟုတ္)လႊစာ(၁၅)ေပါင္ခန္႔ ျဖင့္ ေရာေမႊ၍စပါးခင္းမ်ား၌အသံုးျပဳသည္။

၂။ ၾသဇာ

ၾသဇာပင္သည္ ျပည္၊ သရက္၊ ၾကိဳ႔ပင္ေကာက္၊ ပ်ဥ္းမနားစသည့္ နယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေပါက္ေရာက္ျပီး အေစ့နွင့္ အရြက္မ်ားကို သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။ ႀသဇာရြက္တြင္ စူးရွျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးပါ၀င္ျပီး ႀသဇာေစ့တြင္ ဆီနွင့္ စူးရွျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။ ႀသဇာရြက္မွ ထုတ္ယူရရွိေသာ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးသည္ ႀသဇာေစ့မွရေသာ ေဆးထက္ ပိုမို၍ ထိေရာက္ပါသည္။
ႀသဇာရြက္နွင့္ အေစ့တို့ကို အမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ ေရျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီသေနာ (အရက္ပ်ံ) ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာ၍သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပ်ပိုး၊ ျဖဳတ္စိမ္းပိုး၊ ေလွး၊ သန္းစသည့္ စုပ္စားပိုးေကာင္မ်ားႏွင့္ အရြက္စားပိုးမ်ား ျဖစ္ႀကေသာ ပိုးနဂါး၊ ရြက္လိပ္ပိုး၊ ပိုးက်ိဳင္းေကာင္မ်ားကို နွိမ္နင္းနိုင္ပါသည္။

၃။ ႀကက္ဟင္းခါး
ႀကက္ဟင္းခါးပင္ကို နိုင္ငံအနွံအျပားတြင္ စားသံုးသီးပင္အျဖစ္ စိုက္ပိ်ဳးေလ့ရွိျပီး အရြက္နွင့္ အသီးတို့ကို သဘာ၀ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အရြက္နွင့္ အသီးတို့မွရရွိေသာ အရည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီသေနာ ( အရက္ပ်ံ) ျဖင့္ ေရာေႏွာ၍ ပိုးသတ္ေဆးစြမ္းအားထုတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ခူေမႊးရွည္၊ ရြက္လိပ္ပိုးနွင့္ ရြက္ျဖတ္က်ိဳင္းေကာင္မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

၄။ ပဲစိမ္းစား
ပဲစိမ္းစားပင္ကို ပဲခူး ၊ မိတၳီလာႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ပိုင္းတို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး အေစ့ကိုသဘာ၀ပိုး သတ္ေဆးအျဖစ္အသံုျပဳနိုင္ပါသည္။ ပဲစိမ္းစားဆိုသည္မွာ အေတာင့္ႏွင့္ဥစားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးယူျပီးက်န္ ေသာပဲစိမ္းစားေစ့မ်ားကို အေျခာက္လွန္းကာ အမွုန္႔့ျပဳ၍လည္းေကာင္း ၊ ေရျဖင့္စိမ္၍လည္းေကာင္း ပ်ပိုး ၊ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ ပင့္ကူနီ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စားပိုးမ်ားနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံုရြက္စားပိုးမ်ားနွိမ္နင္းရာတြင္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

၅။ ႏြယ္သာကီ
ႏြယ္သာကီပင္ကို အိမ္မ်ားတြင္အလွစိုက္ေလ့ရွိ ၾကရာႏြယ္သာကီအရြက္ကိုသဘာ၀ပိုးသတ္ေဆး အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ႏြယ္သာကီအရြက္တစ္ဆကို ေရႏွစ္ဆျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ႏြယ္သာကီအရြက္ေျခာက္ ကိုအမွုန္႔ျပဳ၍အရက္ပ်ံနွင့္စိမ္ကာ တမာရြက္မီသေနာ ျပဳလုပ္နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ရြက္စားပိုး၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းနိုင္ပါသည္။
၆။ မဲရိုင္း
မဲရိုင္းအရြက္၊ အသီးနွင့္ အျမစ္ စသည္တို႔ကို အမွုန္႔မ်ားျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာ္၀င္ေရတြင္ ေရ၊ မီသေနာ (အရက္ပ်ံ) ေပ်ာ္၀င္ေစ၍လည္းေကာင္း အသံုးျပဳနိုင္ျပီး ရြက္စားပိုး၊ ခူေကာင္၊ ပိုးေလာက္ေကာင္မ်ား နွင့္ပိုးက်ိုင္းေကာင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းနိုင္ပါသည္။
၇။ ေၾကာင္ပန္းႀကီး
ေၾကာင္ပန္းႀကီးကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ေတြ႔ရျပီး အရြက္ကို သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ သံုးနိုင္ပါ သည္။ ေႀကာင္ပန္းရြက္မ်ားကို အေျခာက္လွန္းျပီးသီးနွံမ်ား သိုေလွာင္သည့္အိပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ျခင္းျဖင့္ သီးနွံမ်ားသိုေလွာင္ရာတြင္ ဖ်က္စီးတတ္ေသာပိုးမႊားမ်ား၏ အနၱရာယ္ကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
၈။ ေဆးရြက္ႀကီး
ေရႊက်င္၊ မေဒါက္၊ ျမန္ေအာင္၊ ေညာင္ဦး၊ ေျမာင္းျမ၊ ပခုကၠဴစသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ရျပီး အရြက္နွင့္ရိုးတံတို႔ကို အသံုးျပဳရသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးအရြက္နွင့္ ရိုးတံတို႔ကို ေရတြင္စိမ္ျပီး လြယ္ ကူစြာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပ်ပိုး၊ ျဖဳတ္စိမ္း၊ ရြက္စားပိုးေလာက္ေကာင္ ၊ ပိုးက်ိဳင္းေကာင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း နိုင္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပတ္၀န္က်င္တြင္ အမ်ားဆံုးရွိေနျပီး အလြယ္ကူ ဆံုးရွိေနနိုင္ေသာ သစ္ပင္ေပါင္းပင္မ်ားမွ သဘာ၀ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီးစိုက္ခင္းမ်ား၌ တြင္က်ယ္ စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သီးနွံမ်ားကို ဖ်က္စီးသည့္ ပိုးမႊားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းသင့္ပါသည္။

Leave a Comment