မ်ိဳးေစ့မမွန္ ပင္မသန္ဆိုေသာ စကားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက မ်ိဳးေစ့ေလာကအတြက္
လြန္စြာအေရးၾကီးေသာစကားျဖစ္သည္။
မ်ိဳးေစ့မွန္ကန္မွသာ ပိုးေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွေသာ ၊ အထြက္ေကာင္းေသာ အပင္မ်ားျဖစ္လာပါမည္။
ယခုအခါ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနမ်ားမွ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးျပီးျဖန့္ခ်ိ၍၄င္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွတင္သြင္း၍၄င္း စပ္မ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို့ေရာက္ရိွေနၾကျပီျဖစ္သည္။ စပါးစပ္မ်ိဳး ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳး ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္စပ္မ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္စြာေပါမ်ားလွသည္။ စပ္မ်ိဳးမ်ားေပါမ်ားလာသကဲ့သို့ ေတာင္သူမ်ားဖက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရခက္လာသည့္အေနအထားမ်ားကိုေတြ ့လာေနရပါသည္။

လူမွာအမ်ိဳးဟူေသာစကားသည္ လူတို ့တင္ပင္မဟုတ္ အပင္မ်ိဳးေစ့မ်ား၌လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။ စပ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ မိဘမ်ိဳးရိုးမွအဆင့္ဆင့္စပ္ျပီးမွ ရရိွလာသည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ိဳး၏ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္မႈ/အထြက္ေကာင္းမႈမ်ားက အနည္းႏွင့္အမ်ား လႊမ္းမိုးေနတတ္ပါသည္။

ဥပမာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳးအသစ္မ်ား၏အထြက္ေကာင္းလာမႈ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွလာမႈသည္ ၄င္းလာရာမိဘမ်ိဳးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္ေနပါသည္။ ထို ့အတူ တစ္ခ်ိဳ ့မ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ေျပာင္းဖူးထိပ္မလံုျခင္း ၊
ဖိုးသြားၾကဲျဖစ္ျခင္းတို့ၾကံဳရတတ္ျပန္ရာ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္း မိဘမ်ိဳးရိုး၏လႊမ္းမိုးမႈ ဟု
သိထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားထက္ပိုမိုအေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ စိုက္ပိ်ဳးမည့္ စပ္မ်ိဳးသည္ မိမိစိုက္ပ်ိဳးမည့္ အရပ္ေဒသ/ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ၾကိဳတင္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚ/ေျမျပန္ ၊ ့ မိုးေရခ်ိန္အနည္းအမ်ား၊ ေစ်းကြက္သို ့တင္ပို ့ရမည့္လမ္းေၾကာင္းစသည္တို ့ကိုၾကိဳတင္ တြက္ခ်က္ထားႏိုင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေရာင္းတန္းဝင္စပ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ပါသည္။ ထိုစပ္မ်ိဳးသည္ မိမိေဒသ ေရေျမရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ဆိုသည္ကိုမူ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးျပီးမွသာ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

စပ္မ်ိဳးႏွင့္ေျမၾသဇာ
စပ္မ်ိဳးဟူသည့္သေဘာသည္ ပံုမွန္မ်ိဳးထက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။
ေဒသမ်ိဳးမ်ား ၊ ဓေလ့မ်ိဳးမ်ားထက္ပိုမိုဂရုစိုက္ရပါသည္။
ေျမခံခ်ိန္မွ စ၍ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ထိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈျပတ္၍ မရပါ။
ယခင္က တစ္ဧကလ်င္ ေျမၾသဇာႏွစ္အိတ္ႏႈန္းထည့္ပါက စပ္မ်ိုးတြင္၄/5 အိတ္နွုန္းလိုအပ္ပါသည္။

Leave a Comment