သီးနွံမ်ားတြင္ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားနွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားဟူ၍ နွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ ဆံုးရွံဴးရာတြင္ သီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြး ဆံုးရွံဴးျခင္း၊ ထုထယ္ပမာဏ ဆံုးရွံဴးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးျခင္းသည္ သဘာဝရာသီဥတုဒဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ အေအးလြန္ကဲျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္ဖ်က္စီးခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မွဳဒဏ္မ်ားခံရပါက ၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္းထိခံၾကရပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ သီးနံွကာကြယ္ေရးနည္းစနစ္အားနည္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းစဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ဇီဝကမၼဆိုင္ရာဒဏ္ရာရျခင္း၊ နည္းပညာအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳ ျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းသည့္နည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မမွန္ကန္ျခင္း၊ သယ္ယူကိုင္တြယ္ ေျခြေလွ႔စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံသည့္ စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္တို႔ မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သီနွံမ်ား ရိတ္သိမ္းနည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းမွာ အလြန္သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ နည္းစနစ္မမွန္ကန္လ်င္ သီးနွံ၏အရည္အေသြးေရာ၊ ထုထယ္ပမာဏပါ ဆံုးရွံဴးရပါသည္။ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ သီးနွံမ်ားကို စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျခင္းမရွိဘဲ စိုက္ခင္းတြင္ ညသိပ္ပံထားျခင္း၊ အရိပ္ေအာက္တြင္မထားရွိဘဲ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ေနပူထဲ၌ထားျခင္း စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ စုပံုထား၍ အပူဓါတ္ျဖစ္ေပၚျပီး သီးနွံအားအပူေလာင္ေစျခင္း၊ အရည္အေသြးပ်က္ေစျခင္း၊ ပုပ္ယိေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ရိတ္သိမ္းသင့္သည့္ အခ်ိန္ထက္ေစာျပီး ရိတ္သိမ္းမိပါက သီးနွံ၏ဇီဝကာမၼသေဘာအရ ျပည့္ဝေသာရင့္မွည့္မွဳမရရွိေသးသျဖင့္ အရည္အေသြးမမီေသာ သီးနွံမ်ားသာရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ၊ သစ္သီးဝလံမ်ား တြင္ သယ္ယူူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေျခြေလွ႔ျခင္း၊ ထုပ္ပုိးျခင္းမ်ားတြင္လည္း သီးနွံမ်ား ထိုက္ခိုက္ဒဏ္ရာမရွိေစရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီးနွံမ်ား အရည္အေသြးမက်ေစဘဲ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ စနစ္တက်အေျခာက္ခံျပီး စနစ္တက် သိုေလွာင္ျခင္းမ်ားကို မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ေဆး၊ မွိဳသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးနွင့္ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ေဆးပစၥည္းမ်ားအား လြဲမွားစြာသံုးစြဲေနမွဳမ်ားကို အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေအာင္ဆန္း(စိုက္ပ်ဳိးေရး)

Leave a Comment