သီးနွံတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးျပဳသင့္ေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳးအစား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံမ်ား)
စဥ္ သီးႏွံ အသုံးျပဳေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ အခ်ိဳး မွတ္ခ်က္
၁။ စပါး ၁၀း၁၀း၅ ၊ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀
၂။ ေျပာင္း ၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀
၃။ ပဲမ်ိဳးစုံ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၄။ ဆီထြက္သီးႏွံ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀
၅။ ဂႏၶမာ ၁၆း၁၆း၈၊ ၄၆း၀း၀
၆။ ႏွင္းဆီ ၁၆း၁၆း၈ ၊ ၁၅း၁၅း၁၅ ၄၆း၀း၀
၇။ ဖရဲ/သခြား ၁၇း၁၇း၁၇ ၊၄၆း၀း၀
၈။ သံပုရာ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၉။ သေဘာၤ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၀။ နဂါးေမာက္ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၁။ ပန္းေဂၚဖီ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၂။ ငွက္ေပ်ာ ၁၆း၁၆း၈ ၊၄၆း၀း၀
၁၃။ ခရမ္းခ်ဥ္ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၄။ ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၅။ ေမျမိဳ႕ပန္း ၁၆း၁၆း၈ ၊ ၄၆း၀း၀
၁၆။ လိေမၼာ္ ၁၆း၁၆း၈၊ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၄၆း၀း၀
၁၇။ အာလူး ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၁၆း၁၆း၁၆ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊၄၆း၀း၀
၁၈။ ငရုတ္ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၁၆း၁၆း၁၆၊ ၁၆း၁၆း၈ ၊၄၆း၀း၀
၁၉။ ၀ါ ၁၅း၁၅း၁၅ ၊၄၆း၀း၀
၂၀။ စပ်စ္ ၁၅း၁၅း၁၅၊ ၁၆း၁၆း၁၆ ၊၁၀း၁၀း၅ ၊

သ႐ုပ္ၿပ စမ္းသပ္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ထားမႈ အေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
စဥ္ ၿမိဳ႕အမည္/ရြာအမည္ ေတာင္သူအမည္ သီးႏွံအမည္ စမ္းသပ္ကြက္ ဧရိယာ အသုံးျပဳသည့္ ေျမၾသဇာ စိုက္ပ်ိဳး သည့္ရက္ ရိတ္သိမ္း သည့္ရက္ အထြက္ႏႈန္း
၁၅ R ၁၆ R ၁၇ R ၁၆: ၁၆: ၈ ၄၆
၁။ တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးလင္း ဂ်ပန္ဟင္းႏုႏြယ္ ၁ ဧက ၇.၁၂.၂၀၁၇ ၅.၂.၂၀၁၈ အထြက္ႏႈန္း မသိရွိခဲ့ပါ။
၂။ တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ ဦးေဝယံလင္း ဂ်ပန္ဟင္းႏုႏြယ္ ၁ ဧက ၁၁.၁၂.၂၀၁၇ ၉.၂.၂၀၁၈
၃။ တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ ဦးသန္းလြင္ ပန္းေဂၚဖီ ၁ ဧက ၆.၁၂.၂၀၁၇ ၁၄.၃.၂၀၁၈ ၂၆၅၀ ပြင့္
၄။ ေဇယ်ာသီရိ/ ထန္းတပင္ ဦးနိုင္ဝင္း ေႏြစပါး
(မေနာသုခ)
၁ ဧက ၂၈.၁၂.၂၀၁၇ ၆.၆.၂၀၁၈ ၁၃၉တင္း
၅။ ေခ်ာင္းဦး/ ငါးလုံးတင္ ဦးျမင့္ဆန္းဦး သခြားေမႊး
(တ႐ုတ္မ်ိဳး)
၀.၅ ဧက ၁၉.၁၁.၂၀၁၈ ၂၄.၃.၂၀၁၈ ၇.၅ တန္
၆။ ေခ်ာင္းဦး/ ဆင္ေျမ ဦးသန္းဝင္းေထြး သခြားေမႊး
(တ႐ုတ္မ်ိဳး)
၁ ဧက ၁၆ ၉.၁၂.၂၀၁၇ ၂၈.၃.၂၀၁၈ ၁၀ တန္
၇။ ဟဲဟိုး/ ရွမ္းစုရပ္ကြက္ ဦးထြန္းနိုင္ အာလူး
(တ႐ုတ္မ်ိဳး)
၁ ဧက ၅.၂.၂၀၁၈ ၅.၅.၂၀၁၈ ၈၀၀၀ ပိႆာ
၈။ ဒီးေမာ့ဆို/ ဟိုဖိတ္ ဦးေဂ်႐ုမ္း ေႏြစပါး
(တ႐ုတ္ေမႊး)
၀.၇၅ ဧက ၁.၅ ၀.၅ ၁.၃.၂၀၁၈ ၁၈.၇.၂၀၁၈ ၁၄၀ တင္း
၉။ ဒီးေမာ့ဆို/ ေဂၚရခါး ဦးကံခ်ား ေႏြစပါး
(တ႐ုတ္ေမႊး)
၀.၅ ဧက ၉.၃.၂၀၁၈ ၂၈.၇.၂၀၁၈ ၁၄၀ တင္း
၁၀။ ဒီးေမာ့ဆို/ ဟိုဖိတ္ ေဒၚဇင္မာဝင္း ေႏြစပါး
(တ႐ုတ္ေမႊး)
၀.၅ ဧက ၂၄.၃.၂၀၁၈ ၁၉.၇.၂၀၁၈ ၁၆၀ တင္း
၁၁။ ေတာင္တြင္းႀကီး/ ရြာသစ္ ဦးေမာင္ေထြး ေႏြစပါး
(မေနာသုခ)
၀.၅ ဧက ၂.၃.၂၀၁၈ အခင္းပ်က္သြားေသာေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္း မသိရွိခဲ့ပါ။
၁၂။ ပလိပ္/ သာယာကုန္း ဦးေအးေသာင္ ေႏြစပါး
(မေနာသုခ)
၁ ဧက ၃.၄.၂၀၁၈ ၃.၈.၂၀၁၈ ၈၀ တင္း
၁၃။ ခင္ဦး/ ဂ်ပို႔ ဦးနိုင္ထြန္း မိုးႀကိဳစပါး
(ဘီဂ်ီပု)
၂ ဧက ၃.၄.၂၀၁၈ ၁၂.၇.၂၀၁၈ ၁၇၉ တင္း
၁၄။ တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ ဦးေအာင္မ်ိဳးလင္း င႐ုတ္
(Tongla 692)
၁ ဧက ၂၉.၅.၂၀၁၈ ၁၁.၈.၁၈ -
၂၆.၈.၁၈
၃၁၁ ပိႆာ
မွိုက် ပ်က္စီး
၁၅။ တပ္ကုန္း/ ေဂြးပင္ ဦးေဝယံလင္း င႐ုတ္
(Tongla 692)
၁ ဧက ၂၉.၅.၂၀၁၈ ၂၉.၇.၁၈ -
၁၀.၁၁.၁၈
၁၁၀၅ ပိႆာ
၁၆။ ဒီးေမာ့ဆို/ ဝမ့္မထြား ဦးသန္းစိန္ မိုးစပါး
(တ႐ုတ္ေမႊး)
၁ ဧက ၂၈.၆.၂၀၁၈ ၂၀.၁၀. ၂၀၁၈ ၈၇ တင္း
၁၇။ လြိဳင္ေကာ္/ ေထးငွါးလ်ား ဦးေဘာရယ္ မိုးစပါး
(၅၀၂)
၀.၉ ဧက ၈.၇.၂၀၁၈ ၂၈.၁၀.၂ ၀၁၈ ၁၀၄တင္း
၁၈။ မိတၳီလာ/ မယ္ဇလီကုန္း ဦးစိုးညြန္႔ ေျမပဲ
(ေဒသမ်ိဳး)
၁ ဧက ၁၅.၅.၂၀၁၈ ၁၄.၉.၂၀၁၈ ၃၀တင္း (မိုး လုံးဝ မရြာ)
၁၉။ ပ်ဥ္းမနား/ မယ္ဇလီကုန္း ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ မိုးစပါး
(မေနာသုခ)
၀.၅၀ ဧက ၀.၅ ၂၆.၆.၂၀၁၈
၂၀။ ဝက္လက္/ ထိန္ကန္ ဦးမင္းေဇာ္ဦး မိုးစပါး (ေရႊဘို ေပၚဆန္း) ၀.၇၀ ၁.၅ ၀.၅ ၂.၈.၂၀၁၈
၂၁။ ၿမိဳ႕သာ/ေျမာက္က်င္း ဦးေဌးျမင့္ ေျမပဲ/ေဒသမ်ိဳး ၀.၆၀ ဧက ၀.၅ ၀.၅ ၃.၈.၂၀၁၈ ၁.၁၂.၂၀၁၈ ၃၀ တင္း (မိုးမရြာ)
၂၂။ ပ်ဥ္းမနား/ ႀကိမ္အင္း ဦးေအးလြင္ မိုးစပါး (ဆင္းသုခ) ၀.၅၀ ဧက ၀.၅ ၃.၇.၂၀၁၈ ၁၄.၁၁.၂၀၁၈ ၅၆ တင္း
၂၃။ ၿမိဳ႕သာ/ေျမာက္က်င္း ဦးေဌးျမင့္ ခ်ည္မၽွင္ရွည္ဝါ ၀.၄၀ ဧက ၀.၅ ၆.၈.၂၀၁၈ ၂၂.၁၁.၂၀၁၈ ဝါစေကာက္
၂၄။ ေတာင္တြင္းႀကီး/ မထီ ဦးၿငိမ္းခ်မ္း မိုးစပါး (ကရင္မ) ၀.၅၀ ဧက ၀.၅ ၁၀.၇.၂၀၁၈
၂၅။ ေက်ာက္ဆည္/ ဟန္ျမင့္မိုရ္ ဦးရဲခိုင္ဝင္း မိုးစပါး
(ေရႊျပည္ရင္)
၀.၉၀ ဧက ၁၀.၈.၂၀၁၈ ၃.၁၂.၂၀၁၈ ၇၀ တင္း
(မ်ိဳးထုတ္)
၂၆။ ဒီပဲယင္း/ မူးသစ္ ဦးေက်ာ္မင္းနိုင္ မိုးစပါး
(ဧရာမင္း)
၀.၅၀ ဧက ၀.၅ ၁၀.၈.၂၀၁၈
၂၇။ ေအာင္ပန္း/သရက္ပု ဦးဝင္းစိုး ခရမ္းခ်ဥ္
(Glory 289)
၀.၅၀/၁ ဧက ၁၁.၈.၂၀၁၈ ၁၁.၉.၂၀၁၈-
၃၀.၁၀.၁၈
၇၄၇ ပိႆာ
(ေရာဂါက်)
၂၈။ ေရႊဘို/ ဘုန္းဘြဲ႕ ေဒၚၾကည္ညြန္႔ မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) ၁/ ၃ ဧက ၁၃.၈.၂၀၁၈
၂၉။ ေရႊဘို/ သားနား ေဒၚမာမာေဌး မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) ၁/၂.၅ ဧက ၁၃.၈.၂၀၁၈ ၂၅.၁၂.၂၀၁၈ ၈၀ တင္း
၃၀။ ပုသိမ္ႀကီး/ ေက်ာက္မီး ဦးသန္း မိုးစပါး (ဧရာမင္း) ၁.၃၀ ဧက ၁၃.၈.၂၀၁၈ ၂၈.၁၂. ၁၈ ၁၀၀ တင္း
၃၁။ ေတာင္တြင္းႀကီး/ ယင္းသာစည္ ဦးျမတ္ၿငိမ္း ေျမပဲ
(ေဒသမ်ိဳး)
၁ ဧက ၁၃.၈.၂၀၁၈ ၆၀တင္း (မိုးမရြာ)
၃၂။ ဝက္လက္/ မူးႀကီး ဦးတင္လင္း မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) ၀.၅၀/၁.၅ ဧက ၀.၅ ၁၆.၈.၂၀၁၈
၃၃။ ဝက္လက္/ သခြတ္ေတာ ဦးေက်ာ္ေဆြ မိုးစပါး (ေရြဘို ေပၚဆန္း) ၀.၅၀/ ၁ ဧက ၀.၅ ၂၁.၈.၂၀၁၈ ၁.၁.၂၀၁၉ ၉၀ တင္း
၃၄။ ေျမာင္းသစ္/ မတၱရာ ဦးေဇာ္ဉီး ခရမ္းခ်ဥ္ (Lora 909) ၀.၅ ဧက ၁၉.၉.၂၀၁၈
၃၅။ ေအာင္ပန္း/
ေလးအိမ္ကုန္း
ဦးထြန္းစန္ ပန္းေဂၚဖီ
(ပံ excel 900)
၀.၅ ဧက ၁.၁၀၂၀၁၈
၃၆။ ဒီးေမာ့ဆို/ ကုန္းသာ ဦးေမာင္ဦး အာလူး
(ေဟာ္လန္)
၀.၃ ဧက ၁၉.၁၀.၂၀၁၈
၃၇။ ျမစ္သား/
ေတာင္ရိုးရြာ
ဦးကိုကိုဦး ၾကက္သြန္နီ
(မ်ိဳးမသိၾက)
၁.၅၀ /၁ ဧက ၁၀.၁၁.၂၀၁၈
၃၈။ တံတားဦး/
ဇီးပင္ေကြ႕ရြာ
ဦးေက်ာ္စိုးသိန္း ေမၿမိဳ႕ပန္း ၀.၅၀/ ၁ဧက ၁ (၁၀: ၁၀:၅ ၂၄.၁၁.၂၀၁၈
၃၉။ မလွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထေနာင္းကိုင္းရြာ ဦးလွေဆြ ၾကက္သြန္နီ
(ထိပ္ေမာက္)
၀.၅၀ ဧက ၂၉.၁၂.၂၀၁၈

အထြက္ေကာင္းေစရန္အတြက္ ပင္ျကားတန္းျကား မွန္ကန္စြာ စိုက္ပ်ိူးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိ သီးနွံပင္မ်ား ေရာဂါက်ေရာက္ေနပါက ဓာတ္ေျမျသဇာမ်ား ၊ ရြက္ျဖန္းေျမျသဇာမ်ား ထည့္သြင္း ျဖန္းပက္ျခင္းကို လံုး၀ (လံုး၀) မျပုလုပ္ရပါ။