မ်ိဳးေစ့မမွန္ ပင္မသန္ဆိုေသာ စကားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက မ်ိဳးေစ့ေလာကအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာစကားျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မွန္ကန္မွသာ ပိုးေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွေသာ ၊ အထြက္ေကာင္းေသာ အပင္မ်ားျဖစ္လာပါမည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနမ်ားမွ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးျပီးျဖန့္ခ်ိ၍၄င္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွတင္သြင္း၍၄င္း စပ္မ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို့ေရာက္ရိွေနၾကျပီျဖစ္သည္။ စပါးစပ္မ်ိဳး ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳး ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္စပ္မ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္စြာေပါမ်ားလွသည္။ စပ္မ်ိဳးမ်ားေပါမ်ားလာသကဲ့သို့ ေတာင္သူမ်ားဖက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရခက္လာသည့္အေနအထားမ်ားကိုေတြ ့လာေနရပါသည္။ လူမွာအမ်ိဳးဟူေသာစကားသည္ လူတို ့တင္ပင္မဟုတ္ အပင္မ်ိဳးေစ့မ်ား၌လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။ စပ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ မိဘမ်ိဳးရိုးမွအဆင့္ဆင့္စပ္ျပီးမွ ရရိွလာသည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ိဳး၏ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္မႈ/အထြက္ေကာင္းမႈမ်ားက အနည္းႏွင့္အမ်ား လႊမ္းမိုးေနတတ္ပါသည္။ ဥပမာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳးအသစ္မ်ား၏အထြက္ေကာင္းလာမႈ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွလာမႈသည္ ၄င္းလာရာမိဘမ်ိဳးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္ေနပါသည္။ ထို ့အတူ တစ္ခ်ိဳ ့မ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ေျပာင္းဖူးထိပ္မလံုျခင္း ၊ ဖိုးသြားၾကဲျဖစ္ျခင္းတို့ၾကံဳရတတ္ျပန္ရာ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္း မိဘမ်ိဳးရိုး၏လႊမ္းမိုးမႈ ဟု သိထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားထက္ပိုမိုအေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ စိုက္ပိ်ဳးမည့္…

Read More