ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါးတြင္ အဓိက ဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ ဖ်က္စီးျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ပါက စပါးအထြက္ႏႈန္းကို သိသာစြာက်ဆင္းေစပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါး/ၾကံ ႏွင့္ ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္ႏွင့္အရြယ္ေရာက္အေကာင္ ႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ စပါးပင္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးပါသည္။ စပါးပင္ရည္မ်ားကိုစုပ္စားျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမသည္ ရြက္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ အတြင္းသို႔ေဖာက္၍ ဥမ်ားကို အစုလိုက္ဥၾကပါသည္။ အစုတစ္ခုတြင္ ဥေပါင္း(၂-၁၁)လုံးအထိဥတက္ၿပီး တစ္ခါဥလွင္ ဥအစုအေဝး(Masses) ၁၂၄ ခုခန္႔ ဥေလ့႐ွိပါသည္။ ဥ အုၿပီး ၄-၈ရက္အၾကာတြင္ အေကာင္ေပါက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္မွ ဥေပါက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အပင္၏ႏုေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စတင္ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္ အေရခြံ ၄-၅ႀကိမ္လဲၿပီးလွ်င္ အေကာင္ႀကီးအဆင့္သို႔ေရာက္ပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳ၏ ဘဝစက္ဝန္းကာလသည္ ရာသီေပၚမူတည္၍ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ (ဇြန္လ-ေအာက္တိုဘာလ) ဘဝစက္ဝန္းတစ္ပတ္ျပည့္ရန္ (၁၈-၂၄)ရက္…

Read More