ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါးတြင္ အဓိက ဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ စပါးစိုက္ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ ဖ်က္စီးျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳက်ေရာက္ပါက စပါးအထြက္ႏႈန္းကို သိသာစြာက်ဆင္းေစပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳသည္ စပါး/ၾကံ ႏွင့္ ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္ႏွင့္အရြယ္ေရာက္အေကာင္ ႏွစ္ဆင့္လုံးတြင္ စပါးပင္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးပါသည္။ စပါးပင္ရည္မ်ားကိုစုပ္စားျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမသည္ ရြက္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ အတြင္းသို႔ေဖာက္၍ ဥမ်ားကို အစုလိုက္ဥၾကပါသည္။ အစုတစ္ခုတြင္ ဥေပါင္း(၂-၁၁)လုံးအထိဥတက္ၿပီး တစ္ခါဥလွင္ ဥအစုအေဝး(Masses) ၁၂၄ ခုခန္႔ ဥေလ့႐ွိပါသည္။ ဥ အုၿပီး ၄-၈ရက္အၾကာတြင္ အေကာင္ေပါက္ပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္မွ ဥေပါက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အပင္၏ႏုေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ စတင္ဖ်က္ဆီးပါသည္။ အေကာင္ငယ္သည္ အေရခြံ ၄-၅ႀကိမ္လဲၿပီးလွ်င္ အေကာင္ႀကီးအဆင့္သို႔ေရာက္ပါသည္။ ျဖဳတ္ညိဳ၏ ဘဝစက္ဝန္းကာလသည္ ရာသီေပၚမူတည္၍ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ (ဇြန္လ-ေအာက္တိုဘာလ) ဘဝစက္ဝန္းတစ္ပတ္ျပည့္ရန္ (၁၈-၂၄)ရက္…

Read More

မ်ိဳးေစ့မမွန္ ပင္မသန္ဆိုေသာ စကားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလာက မ်ိဳးေစ့ေလာကအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာစကားျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မွန္ကန္မွသာ ပိုးေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွေသာ ၊ အထြက္ေကာင္းေသာ အပင္မ်ားျဖစ္လာပါမည္။ ယခုအခါ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနမ်ားမွ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးျပီးျဖန့္ခ်ိ၍၄င္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွတင္သြင္း၍၄င္း စပ္မ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို့ေရာက္ရိွေနၾကျပီျဖစ္သည္။ စပါးစပ္မ်ိဳး ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳး ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္စပ္မ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္စြာေပါမ်ားလွသည္။ စပ္မ်ိဳးမ်ားေပါမ်ားလာသကဲ့သို့ ေတာင္သူမ်ားဖက္မွလည္း ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရခက္လာသည့္အေနအထားမ်ားကိုေတြ ့လာေနရပါသည္။ လူမွာအမ်ိဳးဟူေသာစကားသည္ လူတို ့တင္ပင္မဟုတ္ အပင္မ်ိဳးေစ့မ်ား၌လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။ စပ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ မိဘမ်ိဳးရိုးမွအဆင့္ဆင့္စပ္ျပီးမွ ရရိွလာသည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ိဳး၏ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္မႈ/အထြက္ေကာင္းမႈမ်ားက အနည္းႏွင့္အမ်ား လႊမ္းမိုးေနတတ္ပါသည္။ ဥပမာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစပ္မ်ိဳးအသစ္မ်ား၏အထြက္ေကာင္းလာမႈ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒါဏ္ခံနိုင္ရည္ရိွလာမႈသည္ ၄င္းလာရာမိဘမ်ိဳးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္ေနပါသည္။ ထို ့အတူ တစ္ခ်ိဳ ့မ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း ေျပာင္းဖူးထိပ္မလံုျခင္း ၊ ဖိုးသြားၾကဲျဖစ္ျခင္းတို့ၾကံဳရတတ္ျပန္ရာ ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္လည္း မိဘမ်ိဳးရိုး၏လႊမ္းမိုးမႈ ဟု သိထားရန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားထက္ပိုမိုအေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ စိုက္ပိ်ဳးမည့္…

Read More

သီးနွံမ်ားတြင္ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားနွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳမ်ားဟူ၍ နွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ ဆံုးရွံဴးရာတြင္ သီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြး ဆံုးရွံဴးျခင္း၊ ထုထယ္ပမာဏ ဆံုးရွံဴးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးျခင္းသည္ သဘာဝရာသီဥတုဒဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ အေအးလြန္ကဲျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရနစ္ျမဳပ္ခံရျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါ က်ေရာက္ဖ်က္စီးခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မွဳဒဏ္မ်ားခံရပါက ၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္းထိခံၾကရပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား မရိတ္သိမ္းမီ ဆံုးရွံဴးမွဳျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ သီးနံွကာကြယ္ေရးနည္းစနစ္အားနည္းျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းစဥ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ဇီဝကမၼဆိုင္ရာဒဏ္ရာရျခင္း၊ နည္းပညာအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္ဆံုးရွံဴးမွဳ ျဖစ္ရျခင္းမ်ားမွာ ရိတ္သိမ္းသည့္နည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မမွန္ကန္ျခင္း၊ သယ္ယူကိုင္တြယ္ ေျခြေလွ႔စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံသည့္ စနစ္မမွန္ကန္ျခင္း သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ စနစ္တို႔ မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သီနွံမ်ား ရိတ္သိမ္းနည္းစနစ္မမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းမွာ အလြန္သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ စက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္ျဖစ္ေစ…

Read More

အာဖရိက သီးႏွံဖ်က္ပုိး အာရွ ေရာက္ေနၿပီ Wednesday,August 15,2018 အာဖရိကနဲ႔ အေမရိကမွာ ဖ်က္ဆီးဖူးသြားတဲ့ သီးႏွံဖ်က္ပိုးေဗာက္ဖတ္တမ်ိဳးကို အိႏၵိယနိုင္ငံမွာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အာရွႏုိင္ငံေတြရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရး အၾကီးအက်ယ္ထိခို္က္နိုင္မွာကို စိုးရိမ္ရတယ္လို႔ CNN သတင္းတပုဒ္က ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေျပာင္းနဲ႔ တျခားအဓိက သီးႏွံေတြကို ကိုက္ဖဲ့စားတဲ့ပိုးကို Karnataka ျပည္နယ္မွာေတြ႕ရတယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီျပည္နယ္နဲ႔ကပ္ရက္က Tamil Nadu ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ဝင္းက ေျပာင္းသီးႏွံ ၁၅% ကေန ၂၀% မွာ အဲဒီပိုးေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီပိုးဖ်က္လို႔ အာဖရိကတိုက္က ၁၂ နိုင္ငံေလာက္မွာ သီးႏွံေတြပ်က္စီးခဲ့ရျပီး ဇင္ဘာေဘြနို္င္ငံက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သီးႏွံ ၇၀ % ဆံုးရွံဴးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီသီးႏွံဖ်က္ပိုးေၾကာင့္ အာဖရိကနိုင္ငံေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၄…

Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္းေရာက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ငေျမာင္ေတာင္ပိုး အဂၤလိပ္အမည္ – Fall Armyworm (FAW) ျမန္မာအမည္ – ငေျမႇာင္ေတာင္ သိပၸံအမည္ – Spodoptera frugiperda စားေသာက္ပုံ – ကိုက္ျဖတ္ျခစ္ယူစားေသာက္သည္ မူရင္္းေဒသ အေမရိကျဖစ္သည့္ ငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး Fall Armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစ၍ အာဖရိကတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ေျပာင္းႏွင့္ အျခားအဓိက သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ စပါး၊ ေျမပဲ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ ဝါသီးႏွံအပါအဝင္ သီးႏွံအမ်ိဳးေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ကို စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ႏိုင္သည့္အျပင္ ဖလံေကာင္မွာ တစ္ညအတြင္း ကီလိုမီတာ (၁၀၀) ထိ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္းမရွိလ်င္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ကို (၁၀၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သိသိသာသာထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေနေသာ…

Read More