ေရြွအား ကြန္ေပါင္း (16:16:16)+MgO,CaO,S

သံုးစြဲရန္အညြန္း

စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံု ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိုးျမင့္ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
  • N:P:K အခ်ိဳးသည္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္၍ သီးႏွံပင္၏ အပင္ပိုင္း သန္မာမႈ၊ အပြင့္အသီးႀကီးထြားမႈတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
  • အာဟာရညီမ်ွစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထား၍ အပင္သက္တမ္း တစ္ေလ်ွာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • အပင္အထေကာင္းၿပီး သီးပြင့္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးတက္ေစေသာ ေျမၾသဇာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
  • ေျမအမ်ိဳးအစားမေရြး ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေျမပ်က္ျခင္း၊ သီးႏွံပင္ထိခိုက္ျခင္း လံုးဝမ႐ွိပါ။
- သီးႏွံမ်ိဳးစံုႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိဳးျမင့္ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
- N:P:K အခ်ိဳးသည္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္၍ သီးႏွံပင္၏ အပင္ပိုင္း သန္မာမႈ၊ အပြင့္အသီးႀကီးထြားမႈတို႔ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
- အာဟာရညီမ်ွစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထား၍ အပင္သက္တမ္း တစ္ေလ်ွာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
- အပင္အထေကာင္းၿပီး သီးပြင့္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးတက္ေစေသာ ေျမၾသဇာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
- ေျမအမ်ိဳးအစားမေရြး ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေျမပ်က္ျခင္း၊ သီးႏွံပင္ထိခိုက္ျခင္း လံုးဝမ႐ွိပါ။

ေရြွအား ကြန္ေပါင္း (15:15:15)

သံုးစြဲရန္အညြန္း
စပ်စ္၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံႏွင့္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပန္းမန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေျမခံခ်ိန္မွစတင္၍ အသီးအပြင့္ ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲးႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

  • သီးႏွံမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
  • N:P:Kအခ်ိဳးသည္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္၍ သီးႏွံပင္၏ အပင္ပိုင္း သန္မာမႈ၊ အပြင့္အသီးႀကီးထြားမႈတို္႔ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
  • ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္မႈ.ျမန္ဆန္ၿပီး ေလလြင့္ဆံုး႐ွံုးမႈမ႐ွိသျဖင့္ သီးႏွံပင္အဆင့္တိုင္းတြင္ သံုးစြဲးႏိုင္ပါသည္။
  • သီးႏွံ၏ အရည္အေသြးႏွင့္အထြက္ႏႈန္းကိုျမင့္မားစြာရ႐ွိေစပါသည္။

- သီးႏွံမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
- N:P:Kအခ်ိဳးသည္ျမင့္မားစြာ ပါဝင္၍ သီးႏွံပင္၏ အပင္ပိုင္း သန္မာမႈ၊ အပြင့္အသီးႀကီးထြားမႈတို္႔ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
- ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္မႈ.ျမန္ဆန္ၿပီး ေလလြင့္ဆံုး႐ွံုးမႈမ႐ွိသျဖင့္ သီးႏွံပင္အဆင့္တိုင္းတြင္ သံုးစြဲးႏိုင္ပါသည္။
- သီးႏွံ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းကိုျမင့္မားစြာရ႐ွိေစပါသည္။

ေရြွအား ကြန္ေပါင္း (16:16:8)+MgO,S

သံုးစြဲရန္အညြန္း

သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။
ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိတ္။

  • သီးႏွံအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ "ကန္႔" အေျခခံသည့္ထူးျခားေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
  • Sulphur "ကန္႔" သည္ပ်က္ေနေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ေျမေဆာင္မိႈေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္းကိုက်ဆင္းေစပါသည္။
  • အစာခ်က္လုပ္မႈအား ႏွင့္သီးႏႈန္းအား ပိုမိုအားေကာင္းေစေသာ Mgပူးတြဲပါဝင္သျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းကိုတိုးတက္ေစပါသည္။
  • ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္မႈ ျမန္ဆန္၍ ေလလြင့္ဆံုး႐ွံုးမႈ နည္းပါးေစပါသည္။

- သီးႏွံအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ "ကန္႔" အေျခခံသည့္ထူးျခားေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္ပါသည္။
- Sulphur "ကန္႔" သည္ပ်က္ေနေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ေျမေဆာင္မိႈေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္းကိုက်ဆင္းေစပါသည္။
- အစာခ်က္လုပ္မႈအား ႏွင့္သီးႏႈန္းအား ပိုမိုအားေကာင္းေစေသာ Mgပူးတြဲပါဝင္သျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းကိုတိုးတက္ေစပါသည္။
- ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္မႈ ျမန္ဆန္၍ ေလလြင့္ဆံုး႐ွံုးမႈ နည္းပါးေစပါသည္။

ေရြွအား ကြန္ေပါင္း 10:10:5

သံုးစြဲရန္အညြန္း

သီးနွံမ်ိဴးစံုတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္
ေျမခံခ်ိန္မွ အသီးအပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္

တစ္ဧကလ်ွင္ (၁-၂) အိိတ္။

  • သီးနွံမ်ိဴးစံုအတြက္ ဘက္စံုသံုး ေျမႀသဇာ ျဖစ္ပါသည္
  • N:P:K သံုးမ်ိဴးကို အခ်ိဴးညီစြာ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထား၍ အပင္မွ အာဟာရကို မ်ွတစြာ ႐ရွိေစပါသည္။
  • သီးနံအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ "ကန္႔" အေျခခံသည့္ ထူးျခားေသာ ေျမႀသဇာ ျဖစ္ပါသည္။
  • ေရတြင္ ေပ်ာ္ဝင္မွႈျမန္ဆန္၍ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈ နည္းပါးေစပါသည္။
  • ေျမအမ်ိဴးအစားမေရြး အသံုးျပဳနိုင္ျပီး ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္မွ ဖူးပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

- သီးနွံမ်ိဴးစံုအတြက္ ဘက္စံုသံုး ေျမႀသဇာ ျဖစ္ပါသည္။
- N:P:K သံုးမ်ိဴးကို အခ်ိဴးညီစြာ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထား၍ အပင္မွ အာဟာရကို မ်ွတစြာ ႐ရွိေစပါသည္။
- သီးနံအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ "ကန္႔" အေျခခံသည့္ ထူးျခားေသာ ေျမႀသဇာ ျဖစ္ပါသည္။
- ေရတြင္ ေပ်ာ္ဝင္မွႈျမန္ဆန္၍ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈ နည္းပါးေစပါသည္။
- ေျမအမ်ိဴးအစားမေရြး အသံုးျပဳနိုင္ျပီး ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္မွ ဖူးပြင့္ဝင္ခ်ိန္အထိ သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

ေရႊအား ပုလဲသာ

သံုးစြဲရန္အညြန္း

အသံုးျပဳရမည့္သီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ျကက္သြႏ္နီ ၊ ျကက္သြန္ျဖဴ နွင့္ အျခား ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္ ။

 • နိုက္ထရိုဂ်င္နွင့္ ဆာလ္ဖာ ဓာတ္ပါ၀င္သျဖင့္ အပင္ငယ္စဥ္ႏွင့္ အသီးအကင္းစတင္၀င္ခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။စူးရွသည့္ရနံ ့လိုအပ္သည့္ ျကက္သြန္နီ ၊ ျကက္သြန္ျဖဴ ၊ မံုညင္းစသည့္ သီးနွံပင္မ်ားတြင္ အထူးသံုးသင့္ျခင္း။အင္ဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဗီတာမင္ ၊ ပရိုတင္းတို ့အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • အပင္ငယ္စဥ္မွ စျပီး အသီးပြင့္ခ်ိန္အထိ တျခားေျမျသဇာမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ၊ ဆားငန္ဓာတ္မ်ားေသာ ေျမတြင္ အထူးသင့္ေေတာ္သည္ ။

- နိုက္ထရိုဂ်င္နွင့္ ဆာလ္ဖာ ဓာတ္ပါ၀င္သျဖင့္ အပင္ငယ္စဥ္ႏွင့္ အသီးအကင္းစတင္၀င္ခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။စူးရွသည့္ရနံ ့လိုအပ္သည့္ ျကက္သြန္နီ ၊ ျကက္သြန္ျဖဴ ၊ မံုညင္းစသည့္ သီးနွံပင္မ်ားတြင္ အထူးသံုးသင့္ျခင္း။အင္ဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဗီတာမင္ ၊ ပရိုတင္းတို ့အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

- အပင္ငယ္စဥ္မွ စျပီး အသီးပြင့္ခ်ိန္အထိ တျခားေျမျသဇာမ်ားနွင့္ ေရာေႏွာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ၊ ဆားငန္ဓာတ္မ်ားေသာ ေျမတြင္ အထူးသင့္ေေတာ္သည္ ။

ေရြွအားပုလဲ Urea 46:00:00

သံုးစြဲရန္အညြွန္း

စပါး၊ ေျပာင္း၊၀ါနွင့္ အျခားသီးနွံမ်ိုးစံုတြင္ အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။

ပင္ပြားထြက္ခ်ိန္၊ အပင္ျပန္လွန္ခ်ိန္တို့တြင္ အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။

တစ္ဧကလွ်င္ ၁-၂ အိတ္

  • နိုက္ထရိုဂ်င္ 46% ပါ၀င္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထား

   ပါသည္။No 3 အေျခခံထားသျဖင့္ အျခားယူရီယားမ်ားကဲ့သုိ့ အေငြ့ပ်ံနွုန္းမျမန္ေသာေျကာင့္ အပင္မွ ျကာရွည္စြာ

   စားသံုးနိုင္ပါသည္။

  • Sulphur "ကန္႔" သည္ပ်က္ေနေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးၿပီး ေျမေဆာင္မိႈေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္းကိုက်ဆင္းေစပါသည္။

   ျကဲပက္ရာတြင္ ပ်ံ့နွံ့အားေကာင္းပါသည္။

   အပင္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းပါက ပိုမိုအက်ိုးျဖစ္ထြန္းပါသည္။

   မည္သည့္ေျမျသဇာအမ်ိုးအစားနွင့္ မဆို ေရာစပ္အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။

- နိုက္ထရိုဂ်င္ 46% ပါ၀င္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ထား

ပါသည္။

- No 3 အေျခခံထားသျဖင့္ အျခားယူရီယားမ်ားကဲ့သုိ့ အေငြ့ပ်ံနွုန္းမျမန္ေသာေျကာင့္ အပင္မွ ျကာရွည္စြာ

စားသံုးနိုင္ပါသည္။

- ျကဲပက္ရာတြင္ ပ်ံ့နွံ့အားေကာင္းပါသည္။အပင္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းပါက ပိုမိုအက်ိုးျဖစ္ထြန္းပါသည္။

- မည္သည့္ေျမျသဇာအမ်ိုးအစားနွင့္ မဆို ေရာစပ္အသံုးျပုနိုင္ပါသည္။

အရည္အေသြးကို အာမခံထား ေရြွအားဓာတ္ေျမျသဇာမ်ား